We're the leading agency in artificial intelligence & machine learning

   +31 6 53 64 34 73   St. Jacobsstraat 12, Utrecht

Technologie en innovatie

Deze categorie omvat stellingen over de technische aspecten van generatieve AI, zoals algoritmische verbeteringen, hardware-eisen, en de grenzen van wat AI kan genereren.

Per stelling lees je een korte uitleg en de stellingname van Aigency. Wat vinden wij van de stelling. Het is belangrijk om te weten dat er geen goed of fout is, maar dat onze stellingname kan helpen ter inspiratie.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Wij gaan Generatieve AI inzetten voor Code generatie

Uitleg

Deze stelling geeft aan dat de organisatie van plan is generatieve AI-technologieën te gebruiken voor het genereren van code, als een manier om productiviteit te verhogen en repetitief werk te verminderen. Dit omvat ook het gebruik van AI voor het creëren van tests en documentatie.

Overwegingen

 • Productiviteitsverbetering: De inzet van generatieve AI kan aanzienlijk de tijd verminderen die nodig is voor het schrijven van code, waardoor developers zich kunnen richten op complexere taken.
 • Kwaliteitsborging: Het belang van het handhaven van hoge kwaliteitsstandaarden, ondanks de automatisering van codegeneratie.
 • Samenwerking en controle: De rol van menselijke controle in het ontwikkelingsproces om te zorgen dat de gegenereerde code voldoet aan alle vereisten en standaarden.
 • Integratie met bestaande processen: Hoe de integratie van generatieve AI in het codegeneratieproces past binnen de bestaande workflow en kwaliteitscontrolemechanismen.

Aigency: Eens

We zien de inzet van generatieve AI voor codegeneratie als een waardevolle aanvulling op onze ontwikkelingsprocessen. De adoptie van deze technologie kan onze productiviteit significant verhogen door tijdrovend en repetitief werk te automatiseren. Dit stelt onze developers in staat om meer tijd te besteden aan innovatie en het oplossen van complexe problemen. 

Om de kwaliteit van de AI-gegenereerde code te waarborgen, hanteren we een 6-ogen principe: de AI, de developer en een reviewer. Dit zorgt ervoor dat elke regel code, inclusief die gegenereerd door AI, grondig wordt geëvalueerd en getest voordat deze wordt ingecheckt in onze source repository. Dit principe versterkt onze toewijding aan kwaliteitsborging en vermindert de kans op fouten. Het gebruik van generatieve AI voor het maken van tests en documentatie ondersteunt verder de efficiëntie en consistentie binnen onze projecten.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Automatische codegeneratie door generatieve AI zal de traditionele softwareontwikkeling radicaal veranderen

Uitleg

De stelling suggereert dat de introductie en toepassing van generatieve AI voor het genereren van code een fundamentele transformatie zal teweegbrengen in de manier waarop softwareontwikkeling traditioneel wordt benaderd.

Overwegingen

 • Rol van probleemoplossing: Het belang van het identificeren en oplossen van de juiste problemen binnen softwareontwikkeling, iets wat een diepgaand begrip van gebruikersbehoeften en bedrijfsdoelstellingen vereist.
 • Menselijke communicatie en samenwerking: De noodzaak van effectieve communicatie tussen teamleden, stakeholders en klanten in het ontwikkelingsproces.
 • Aanvullende rol van AI: Hoe generatieve AI kan dienen als een hulpmiddel dat bepaalde aspecten van softwareontwikkeling verbetert, zonder de essentiële menselijke inbreng te vervangen.
 • Verandering van werkprocessen: De impact van AI op werkprocessen en de behoefte aan aanpassing binnen teams en organisaties.

Meer info

 

Aigency: Oneens

Als Aigency zijn we het oneens met de stelling dat automatische codegeneratie door generatieve AI de traditionele softwareontwikkeling radicaal zal veranderen. Hoewel generatieve AI ongetwijfeld een significante impact zal hebben door het automatiseren en versnellen van bepaalde aspecten van codecreatie, is softwareontwikkeling een veelomvattend proces dat verder gaat dan alleen het schrijven van code. Het succes van softwareprojecten hangt in grote mate af van het vermogen om het juiste probleem te identificeren en op te lossen. Dit vereist een diepgaand begrip van de behoeften van de eindgebruiker, iets wat nauwkeurige en empathische menselijke inzichten vereist. AI-systemen kunnen ondersteunen in het proces, maar de essentiële taak van probleemdefinitie en het conceptualiseren van oplossingen blijft een menselijke vaardigheid. 

Bovendien is de implementatie van softwareoplossingen diepgaand verweven met menselijke communicatie en samenwerking. Van het verzamelen van klantvereisten tot het managen van veranderingen in bedrijfsprocessen, effectieve communicatie is cruciaal en niet iets dat volledig kan worden geautomatiseerd of vervangen door AI. Terwijl generatieve AI de efficiëntie van bepaalde ontwikkelingstaken kan verhogen en mogelijk nieuwe benaderingen voor codecreatie biedt, zien we dit als een evolutionaire verandering die de toolkit van ontwikkelaars uitbreidt, in plaats van een radicale transformatie van het vakgebied. 

Het is een verrijking die ontwikkelaars in staat stelt zich te concentreren op meer strategische en creatieve aspecten van softwareontwikkeling, terwijl de kern van het proces—het begrijpen en oplossen van menselijke problemen—onveranderd blijft en onverminderd belangrijk is.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Onze organisatie heeft een 'Strategisch Leider voor Generatieve AI' aangesteld om onze AI-initiatieven te sturen

Uitleg

Deze stelling geeft aan dat de organisatie het belang erkent van gericht leiderschap voor het succesvol implementeren en benutten van generatieve AI-technologieën, en dat er specifiek een rol of functie is gecreëerd om leiding te geven aan deze inspanningen.

Overwegingen

 • Gespecialiseerd leiderschap: Het belang van het hebben van gespecialiseerde leiderschapsrollen gericht op generatieve AI om zowel de strategische richting als de technische uitvoering te begeleiden.
 • Strategie en visie: De rol van een strategisch leider in het bepalen van de lange termijn visie en strategie voor het gebruik van generatieve AI.

Aigency: Eens

Binnen Aigency zijn we het eens met de stelling en hebben we het concept van een centrale leiderschapsrol voor onze generatieve AI-initiatieven aangenomen. Echter, in plaats van één enkele ‘Strategisch Leider voor Generatieve AI’ te benoemen, hebben we gekozen voor een gedeeld leiderschapsmodel dat de complementaire expertises van onze CTO en onze Chief AI Architect samenbrengt. De CTO, verantwoordelijk voor het uitzetten van de visie en strategie voor generatieve AI binnen onze organisatie, werkt nauw samen met de Chief AI Architect, die zich richt op de technische realisatie en de ontwikkeling van architectuur blauwdrukken voor onze oplossingen. 

Dit tweeledige leiderschapsmodel stelt ons in staat om een evenwichtige benadering te hanteren, waarbij zowel de strategische als de technische aspecten van generatieve AI worden aangepakt. Het bevordert innovatie en zorgt ervoor dat onze AI-initiatieven nauw aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor technische uitmuntendheid en duurzaamheid van de ontwikkelde oplossingen.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Ik weet hoe Generatieve AI werkt

Uitleg

Deze stelling bevestigt dat er binnen de organisatie diepgaande kennis en begrip bestaat over de werking, mogelijkheden, en implicaties van generatieve AI-technologieën.

Overwegingen

 • Kennis en expertise: Het belang van het up-to-date houden van kennis over de laatste ontwikkelingen en onderzoeken binnen het veld van generatieve AI.
 • Bewustzijn van kansen en risico’s: Het vermogen om kansen te identificeren die generatieve AI biedt, naast een bewustzijn van de uitdagingen en risico’s.

Aigency: Eens

Als experts binnen het domein van generatieve AI, bevestigen we onze kennis en expertise in hoe deze technologie werkt. Dit is niet alleen ons vakgebied, maar ook onze passie. We blijven voortdurend de wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen op dit gebied volgen en dragen actief bij aan wetenschappelijk onderzoek. Deze diepgaande betrokkenheid stelt ons in staat om niet alleen de technische werking van generatieve AI te begrijpen, maar ook om inzicht te krijgen in de bredere maatschappelijke, ethische, en zakelijke implicaties.

Ons begrip van generatieve AI omvat kennis over de onderliggende modellen en andere neurale netwerkarchitecturen die gebruikt worden voor het genereren van tekst, beelden, muziek, en meer. We zijn bekend met zowel de potentie als de beperkingen van deze technologieën, waardoor we in staat zijn om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun toepassing in onze projecten en oplossingen.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

AI-gestuurde klantenservice zal menselijke interactie in de meeste klantgerichte industrieën overbodig maken

Uitleg

Deze stelling suggereert dat de toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in klantenservicefuncties de noodzaak voor menselijk contact en interactie in klantenserviceprocessen grotendeels zal elimineren.

Overwegingen

 • Complexiteit van klantvragen: De variabiliteit en complexiteit van klantvragen die mogelijk de beperkingen van AI overschrijden.
 • Voorkeur voor menselijk contact: De blijvende voorkeur van bepaalde klantsegmenten voor persoonlijke, menselijke interactie.
 • Emotionele intelligentie: Het vermogen van menselijke medewerkers om empathie te tonen en te reageren op emotionele nuances in klantinteracties.
 • Aanvullende rol van AI: Hoe AI kan dienen als een aanvullend hulpmiddel dat de efficiëntie en effectiviteit van menselijke klantenservicemedewerkers verbetert.

Aigency: Oneens

Hoewel AI en automatisering de efficiëntie van klantenserviceprocessen kunnen verbeteren en veelvoorkomende vragen effectief kunnen afhandelen, blijft er een aanzienlijke behoefte aan menselijke betrokkenheid voor complexe of gevoelige kwesties.

Er zijn altijd situaties waarin klanten behoefte hebben aan een persoonlijke benadering, met name in gevallen waarin gevoeligheid, empathie of diepgaand begrip vereist is. Deze aspecten van klantenservice zijn moeilijk te repliceren met AI-technologieën, gezien de huidige beperkingen in emotionele intelligentie en contextueel begrip.

Bovendien geven bepaalde klantsegmenten, zoals oudere gebruikers of mensen die minder vertrouwd zijn met digitale technologie, de voorkeur aan direct menselijk contact boven interacties met AI-gestuurde systemen. Het volledig vervangen van menselijke medewerkers door AI zou deze klanten kunnen uitsluiten of ontevreden maken.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Het succesvol implementeren van Generatieve AI in productie vereist gespecialiseerde expertise

Uitleg

Deze stelling benadrukt dat voor de succesvolle implementatie van generatieve AI-technologieën in een productieomgeving, gespecialiseerde kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn.

Overwegingen

 • Technische complexiteit: Het begrijpen van de onderliggende technologieën en algoritmen die generatieve AI aandrijven.
 • Data management: De expertise die nodig is om grote datasets te beheren, te verwerken en te optimaliseren voor het trainen van generatieve AI-modellen.
 • Ethische en juridische overwegingen: Kennis van de ethische implicaties en de juridische context waarbinnen generatieve AI wordt toegepast.
 • Integratie met bestaande systemen: Het vermogen om generatieve AI-oplossingen te integreren met bestaande software- en hardware-infrastructuren.
 • Monitoring en onderhoud: De noodzaak voor continue monitoring en onderhoud om de prestaties en veiligheid van AI-systemen in productie te waarborgen.

Aigency: Eens

De complexiteit van generatieve AI-technologieën gaat verder dan de basisprincipes van traditionele softwareontwikkeling, waarbij een diep begrip van machine learning-algoritmen, neurale netwerkarchitecturen en datawetenschap essentieel is. Daarnaast vereist het effectief toepassen van generatieve AI in productieomgevingen vaardigheden in data-engineering en -management, gezien de grote hoeveelheden data die nodig zijn voor het trainen van nauwkeurige en betrouwbare modellen. Deze data moet zorgvuldig worden verzameld, gezuiverd en gelabeld om bias te minimaliseren en de kwaliteit van de outputs te maximaliseren.

Bovendien is het noodzakelijk om rekening te houden met ethische en juridische overwegingen, vooral met betrekking tot privacy, auteursrechten en de verantwoordelijkheid voor gegenereerde content. Dit vereist niet alleen technische, maar ook juridische en ethische expertise. De integratie van generatieve AI-oplossingen met bestaande bedrijfsprocessen en -systemen stelt ook unieke uitdagingen en vereist een multidisciplinaire aanpak om succes te verzekeren. Bovendien is het cruciaal om systemen voor continue monitoring en onderhoud in te stellen om de integriteit en prestaties van de AI-toepassingen te handhaven.

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Bedrijven die generatieve AI integreren in hun bedrijfsvoering zullen een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben

Uitleg

De stelling stelt dat de adoptie van generatieve AI door bedrijven hen een significant voordeel zal bieden ten opzichte van concurrenten die deze technologie niet gebruiken. Dit voordeel kan zich manifesteren in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, zoals productiviteit, innovatie, en klantenservice.

Overwegingen

 • Efficiëntie en productiviteit: Generatieve AI kan processen automatiseren, repetitieve taken verminderen en de operationele efficiëntie verhogen.
 • Innovatie en productontwikkeling: Het gebruik van generatieve AI kan leiden tot nieuwe producten en diensten of significante verbeteringen aan bestaande aanbiedingen.
 • Personalisatie en klantenservice: AI kan helpen bij het personaliseren van de klantbeleving, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en -loyaliteit.
 • Data-analyse en besluitvorming: Generatieve AI kan waardevolle inzichten bieden uit grote datasets, waardoor betere en snellere besluitvorming mogelijk is.

Aigency: Eens

Deze technologieën stellen organisaties in staat om sneller te innoveren, processen te optimaliseren en de klantervaring te verbeteren, wat essentieel is in het huidige, snel veranderende zakelijke landschap.

Door generatieve AI te gebruiken, kunnen bedrijven niet alleen hun operationele efficiëntie verhogen, maar ook nieuwe manieren ontdekken om waarde te creëren voor hun klanten. Dit kan variëren van het ontwikkelen van geavanceerde, gepersonaliseerde productaanbevelingen tot het automatiseren van contentcreatie en het verbeteren van klantensupport met AI-gestuurde chatbots.

Bovendien biedt generatieve AI de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren en op data gebaseerde beslissingen te nemen, wat resulteert in strategische voordelen zoals marktinzicht en klantgedrag voorspellingen. Dit stelt bedrijven in staat om proactief te reageren op marktveranderingen en klantbehoeften.

About us

Aigency is the leading digital agency for artificial intelligence. Aigency has experience helping innovation leaders explore opportunities to leverage datasets and find the right AI solution to meet challenges. Our team of experts helps to choose the right solution and guide the process towards a perfect match between technology and objective.

Get in Touch

Office

St. Jacobsstraat 12, Utrecht

Phone

+31 318 55 20 20

Email

info@aigency.com

© 2024 Aigency. All Rights Reserved.