We're the leading agency in artificial intelligence & machine learning

   +31 6 53 64 34 73   St. Jacobsstraat 12, Utrecht

Gebruik en Toepassingen

Stellingen over hoe generatieve AI wordt gebruikt in verschillende sectoren zoals kunst, muziek, wetenschap, en bedrijfsleven. Dit kan gaan over zowel huidige als toekomstige toepassingen.

Per stelling lees je een korte uitleg en de stellingname van Aigency. Wat vinden wij van de stelling. Het is belangrijk om te weten dat er geen goed of fout is, maar dat onze stellingname kan helpen ter inspiratie.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Generatieve AI verrijkt menselijke creativiteit

Uitleg

De stelling impliceert dat generatieve AI een positieve bijdrage levert aan menselijke creatieve processen, deze mogelijk versterkt of uitbreidt.
 

Overwegingen

 • Complementariteit: Hoe generatieve AI menselijke creativiteit kan aanvullen of versterken.
 • Toegankelijkheid: In hoeverre maakt generatieve AI creatieve uitdrukkingen toegankelijk voor een breder publiek?
 • Authenticiteit: Wat betekent het voor de originaliteit en authenticiteit van creatief werk als dit door AI is gegenereerd?
 • Ontwikkeling van vaardigheden: Hoe beïnvloedt generatieve AI de ontwikkeling van traditionele creatieve vaardigheden?

Aigency: Eens

We zijn het eens met de stelling omdat generatieve AI-tools, zoals AI-gebaseerde beeldgeneratoren en tekstgeneratoren, inderdaad de mogelijkheden voor creatieve expressie kunnen vergroten. Ze stellen ons in staat om repetitieve taken te automatiseren en onze tijd en aandacht te richten op het meer conceptuele en oplossingsgerichte werk, wat de kern is van creatief denken.

Generatieve AI kan dienen als een hulpmiddel dat individuen die zichzelf minder creatief achten, in staat stelt om indrukwekkende creaties te realiseren die anders buiten hun bereik zouden liggen. Dit kan hun creatieve zelfvertrouwen versterken en hen aanmoedigen om verder te gaan dan hun traditionele grenzen.

Bovendien kan het gebruik van large language models mensen helpen om hun ideeën op een meer verfijnde en creatieve manier uit te drukken, wat kan bijdragen aan rijkere communicatie en expressie. De integratie van generatieve AI in creatieve processen is een verrijking omdat het nieuwe perspectieven en mogelijkheden biedt die zonder deze technologieën niet realiseerbaar zouden zijn. Het is belangrijk om deze technologieën verantwoordelijk en met respect voor menselijke creativiteit te gebruiken, maar hun potentieel om de menselijke ervaring te verrijken is onmiskenbaar.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Generatieve AI zal de ervaring van onze klanten personaliseren

Uitleg

De stelling suggereert dat generatieve AI zal worden gebruikt om de interacties en ervaringen van klanten te individualiseren door gepersonaliseerde content en communicatie.

Overwegingen

 • Dataverwerking: Het verzamelen en analyseren van klantgegevens om inzichten te verkrijgen die de personalisatie ondersteunen.
 • Integratie met bestaande systemen: Hoe generatieve AI integreert met en waarde toevoegt aan huidige systemen en processen.
 • Schaalbaarheid: De mogelijkheid van AI om personalisatie op grote schaal te bieden zonder in te boeten aan kwaliteit.
 • Gebruikerservaring: De impact van gepersonaliseerde AI op de gebruikerservaring en klanttevredenheid.
 • Ethiek en toestemming: Het ethisch gebruik van klantgegevens en de noodzaak van expliciete toestemming.

Aigency: Eens

Wij zijn het eens met de stelling en zien de waarde die generatieve AI kan bieden in het personaliseren van de klantbeleving. In onze rol als bouwer van oplossingen hebben we vastgesteld dat generatieve AI kan worden ingezet om nieuwsbrieven en social media-uitingen te personaliseren, wat bijdraagt aan een relevantere en meer betrokken communicatie.

Deze vorm van personalisatie gaat verder dan standaard automatisering doordat AI in staat is om unieke content te genereren die is afgestemd op de specifieke interesses en gedragingen van de klant. Door inzicht te hebben in de voorkeuren en behoeften van klanten, kunnen ze worden voorzien van informatie die niet alleen tijdig is, maar ook waardevol is.

Bovendien, door onze ervaring met het ontwikkelen van dergelijke oplossingen, kunnen we onze klanten helpen bij het personaliseren van hun eigen producten, diensten en communicatie. Dit leidt tot een verhoogde klanttevredenheid en loyaliteit, aangezien klanten zich gezien en begrepen voelen door de interacties die ze met ons hebben.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

De samenwerking tussen mensen en AI zal verbeteren met Generatieve AI

Uitleg

Deze stelling benadrukt dat de inzet van generatieve AI zal leiden tot een verbeterde samenwerking tussen mensen en AI-systemen. Het idee is dat generatieve AI taken kan uitvoeren of ondersteunen die voor mensen uitdagend zijn, waardoor de menselijke capaciteiten worden uitgebreid.

Overwegingen

 • Toegankelijkheid en bruikbaarheid: Hoe gebruiksvriendelijk zijn generatieve AI-tools voor mensen zonder technische achtergrond?
 • Training en onderwijs: Het belang van het opleiden van medewerkers in het effectief gebruiken van generatieve AI.
 • Ethiek en verantwoordelijkheid: De noodzaak om ethische overwegingen en verantwoordelijk gebruik van AI te benadrukken.
 • Veiligheid en betrouwbaarheid: Hoe zorgen we ervoor dat generatieve AI veilig en betrouwbaar is in gebruik?
 • Aanvulling t.o.v. vervanging: In welke mate vult generatieve AI menselijke arbeid aan versus deze te vervangen?

Aigency: Eens

Wij zijn het eens met de stelling omdat generatieve AI aanzienlijke mogelijkheden biedt om de manier waarop mensen werken te verbeteren en uit te breiden. Door taken te automatiseren die complex of tijdrovend zijn, stelt generatieve AI medewerkers in staat zich te concentreren op hogere waarde activiteiten, zoals strategisch denken en creatieve probleemoplossing. Dit kan de productiviteit en voldoening op de werkvloer verhogen.

Een belangrijk aspect van het realiseren van deze voordelen is echter het zorgen voor adequate training en educatie van medewerkers. Net zoals we leren veilig om te gaan met elektriciteit, moeten medewerkers ook leren hoe ze veilig en effectief kunnen samenwerken met generatieve AI. Dit omvat inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de technologie, het herkennen van potentiële foutenbronnen, en het begrijpen van ethische richtlijnen voor het gebruik van AI.

GEBRUIK en TOEPASSINGEN

Generatieve AI moet bij ons aan strikte ethische richtlijnen volgen om misbruik van technologie te voorkomen

Uitleg

Deze stelling gaat over de ethische normen en richtlijnen in het gebruik van generatieve AI binnen organisaties. In de stelling zit de vraag of er een noodzaak is om verantwoordelijk en bewust om te gaan met AI-technologieën, gezien hun potentieel voor misbruik, zoals inbreuken op privacy, het creëren van misleidende informatie, of het versterken van vooroordelen.

Overwegingen

Over de stelling dat generatieve AI moet voldoen aan strikte ethische richtlijnen om misbruik te voorkomen, kunnen diverse overwegingen een rol spelen. Hier volgen enkele belangrijke punten:

 • Balans tussen innovatie en regulering:
  Er is een delicate balans nodig tussen het stimuleren van innovatie en het waarborgen van ethische toepassing van AI. 
 • Impact op mensen:
  De mate waarin AI-systemen mensen beïnvloeden is cruciaal. Generatieve AI kan worden gebruikt voor doeleinden variërend van kunst tot het genereren van nepnieuws.
 • Uitvoerbaarheid en handhaving:
  Overwegingen over hoe naleving wordt gecontroleerd en wat de gevolgen zijn van niet-naleving zijn essentieel.
 • Transparantie en verantwoordelijkheid:
  Is er een strijdig bedrijfsbelang tussen transparantie over hoe AI-systemen werken en besluiten nemen en belangen zoals intellectueel eigendom en concurrentievoordeel?
 • Inclusie en diversiteit:
  Bij het opstellen van ethische richtlijnen is het belangrijk dat een breed scala aan perspectieven wordt meegenomen, zodat de AI-systemen recht doen aan de diversiteit van de gebruikers en degenen die erdoor worden beïnvloed.
 • Technologische ontwikkeling:
  De snelle vooruitgang in AI vraagt om richtlijnen die flexibel genoeg zijn om met nieuwe technologieën en toepassingen om te gaan.

Aigency: Eens

We zijn het eens met de stelling dat generatieve AI aan strikte ethische richtlijnen moet voldoen, vooral wanneer deze technologieën invloed hebben op mensen. AI heeft de potentie om onze levens op ingrijpende wijze te beïnvloeden, en daarom is het belangrijk dat AI-toepassingen in lijn zijn met onze normen en waarden. De richtlijn “AI versterkt de mens” weerspiegelt ons streven naar technologieën die menselijk welzijn en vooruitgang bevorderen, zonder dit ten koste te laten gaan van ethische principes.

Hoewel ethiek complex is en niet eenvoudig in een checklist te vatten, bieden richtlijnen zoals de “7 key requirements for Trustworthy AI” van de EU en de IAMA (Institute for Applied AI Ethics) een fundament voor het identificeren van ethische risico’s en het vormgeven van ons ethisch kader. Deze instrumenten helpen ons om de grenzen te bepalen waarbinnen we als organisatie willen opereren, die soms kunnen afwijken van persoonlijke ethische grenzen van individuele medewerkers.

Het volgen van deze richtlijnen is niet alleen belangrijk om misbruik te voorkomen, maar ook om de integriteit van onze bedrijfsprocessen te handhaven. Daarnaast helpt het bij het behouden en versterken van het vertrouwen van gebruikers en de maatschappij in AI. Een verantwoordelijke benadering van generatieve AI is dus essentieel voor zowel het beschermen van individuen als het bevorderen van maatschappelijk verantwoord innoveren.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Onze datakwaliteit is uitstekend voor het gebruik van Generatieve AI

Uitleg

Deze stelling suggereert dat de data binnen de organisatie van zodanige kwaliteit is dat deze direct en effectief gebruikt kan worden voor generatieve AI-toepassingen zonder verdere aanpassingen.

Overwegingen

 • Data verzamelingsmethoden: Hoe en waarom de data oorspronkelijk is verzameld.
 • Consistentie en volledigheid: De mate waarin de data consistent en volledig is.
 • Relevantie van de data: Of de data relevant is voor de beoogde generatieve AI-toepassingen.
 • Privacy en compliance: Voldoet de data aan de geldende privacywetgeving en ethische normen?

Aigency: Oneens

Hoewel we erkennen dat we veel data genereren die potentieel bruikbaar is voor generatieve AI, zijn we het oneens met de stelling dat onze datakwaliteit al uitstekend is voor dergelijk gebruik. Dit komt omdat niet alle data oorspronkelijk is verzameld met het oog op gebruik door generatieve AI, wat kan leiden tot problemen met betrekking tot relevantie, consistentie, en volledigheid. Bovendien is er altijd een risico van verouderde of onnauwkeurige informatie.

Voor elke beoogde toepassing van generatieve AI is het essentieel om een grondige beoordeling van de beschikbare data te doen. Dit kan inhouden dat we data moeten opschonen (bijvoorbeeld door fouten te corrigeren of inconsistenties aan te pakken), verrijken (door aanvullende informatie toe te voegen om de dataset completer te maken), of zelfs verwijderen (als de data niet relevant of te verouderd is).

Het up-to-date houden van data specifiek voor gebruik in generatieve AI vereist een doordachte strategie die per use case wordt ontwikkeld. Dit omvat het regelmatig bijwerken van datasets, het verzekeren van de data-integriteit en het waarborgen van compliance met privacywetgeving en ethische richtlijnen. Door een dergelijke aanpak te hanteren, kunnen we de kwaliteit van onze data verbeteren en optimaliseren voor het gebruik in generatieve AI-toepassingen, terwijl we tegelijkertijd de waarde van onze data-assets maximaliseren.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Wij weten hoe we prompts automatisch kunnen testen bij nieuwe versies van een taalmodel

Uitleg

De stelling beweert dat de organisatie over de kennis en hulpmiddelen beschikt om geautomatiseerde tests uit te voeren op prompts die gebruikt worden in generatieve AI-systemen, met name wanneer er nieuwe versies van een taalmodel worden uitgerold.

Overwegingen

 • Testautomatisering: De technieken en tools die worden gebruikt voor het automatiseren van tests.
 • Versionering van modellen: Hoe om te gaan met veranderingen in de modellen van cloudleveranciers.
 • Validatie van uitkomsten: Het verzekeren dat de resultaten van prompts aan de verwachtingen voldoen.
 • Aanpassingsvermogen: Het vermogen om snel aan te passen aan nieuwe modelversies.

Aigency: Eens

We zijn het eens met de stelling omdat we actief investeren in het gebruik van de nieuwste tools en technieken voor het automatisch testen van prompts. Dit stelt ons in staat om snel en efficiënt te verifiëren of de outputs van nieuwe taalmodelversies nog steeds voldoen aan onze eisen en verwachtingen. Het bijhouden van wetenschappelijk onderzoek en het voortdurend innoveren op het gebied van testmethodieken voor generatieve AI zijn essentiële onderdelen van onze strategie om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze AI-gedreven systemen te waarborgen.

Het snelle tempo waarin cloudleveranciers hun AI-modellen updaten, vereist een proactieve aanpak om ervoor te zorgen dat onze toepassingen blijven functioneren zoals bedoeld. Door automatische tests te implementeren, kunnen we efficiënt vaststellen of updates in taalmodellen impact hebben op de functionaliteit van onze systemen, en kunnen we waar nodig snel aanpassingen doen.

Dit proces van automatisch testen is vergelijkbaar met het hebben van een solide fundament in een snel veranderende omgeving. Het zorgt ervoor dat wij, ondanks de continue evolutie van de onderliggende technologie, onze systemen betrouwbaar en up-to-date kunnen houden. Dit is cruciaal voor het behouden van de kwaliteit van onze dienstverlening en het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Generatieve AI is een dagelijks onderdeel van mijn werkprocessen

Uitleg

Deze stelling geeft aan dat generatieve AI-technologieën regelmatig en routinematig worden ingezet binnen de dagelijkse werkzaamheden, ondersteunend aan diverse taken en processen.

Overwegingen

 • Integratie in werkprocessen: Hoe generatieve AI naadloos aansluit bij en ondersteuning biedt aan de dagelijkse werkzaamheden.
 • Diversiteit van toepassingen: De verschillende manieren waarop generatieve AI wordt gebruikt binnen de organisatie.
 • Efficiëntie en productiviteit: De impact van generatieve AI op de verbetering van de efficiëntie en productiviteit.
 • Training en kennis: De noodzaak voor training en kennisontwikkeling om effectief gebruik te maken van generatieve AI-tools.

Aigency: Eens

We zijn het eens met de stelling, omdat generatieve AI inderdaad een integraal onderdeel uitmaakt van onze dagelijkse werkzaamheden. We benutten deze technologieën voor een breed scala aan toepassingen die onze werkprocessen verbeteren en efficiënter maken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Code generatie: We gebruiken generatieve AI om code te genereren, wat het ontwikkelingsproces versnelt en programmeurs in staat stelt zich meer te richten op complexe problemen en creatieve oplossingen.
 • Audiotranscripties: Door het automatiseren van transcriptieprocessen met generatieve AI, besparen we aanzienlijke tijd en verbeteren we de nauwkeurigheid van onze documentatie.
 • Visuals voor presentaties: Generatieve AI helpt ons bij het creëren van visuals en presentatiemateriaal, waardoor we boeiende en visueel aantrekkelijke content kunnen leveren.
 • AI-assistent voor organisatiespecifieke kennis: Onze eigen AI-assistent, aangedreven door generatieve AI, biedt directe toegang tot bedrijfsspecifieke informatie en ondersteunt besluitvormingsprocessen.
GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Generatieve AI zal leiden tot een aanzienlijke verlaging van onze operationele kosten

Uitleg

Deze stelling suggereert dat de implementatie en integratie van generatieve AI binnen de organisatie zullen resulteren in een vermindering van de kosten die gepaard gaan met operationele activiteiten.

Overwegingen

 • Impact op werklast: Hoe generatieve AI de hoeveelheid werk beïnvloedt die uitgevoerd kan worden.
 • Arbeidsmarkt dynamiek: De staat van de arbeidsmarkt en hoe deze de operationele kosten beïnvloedt.
 • Kosten t.ov. efficiëntie: Het verschil tussen kostenverlaging en het verbeteren van efficiëntie.

Aigency: Oneens

Hoewel generatieve AI de potentie heeft om de efficiëntie binnen onze werkprocessen te verhogen, zijn we het oneens met de stelling dat dit automatisch zal leiden tot een aanzienlijke verlaging van onze operationele kosten. De reden hiervoor is dat we, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, verwachten dat onze focus meer zal liggen op het vergroten van onze capaciteit om taken uit te voeren, in plaats van het reduceren van de kosten.

Met generatieve AI kunnen we inderdaad een groter volume aan taken aan, verbeteren we de kwaliteit van ons werk en kunnen we sneller innoveren. Dit betekent echter niet dat we minder personeel nodig hebben of minder zullen investeren in onze operationele activiteiten. In plaats daarvan stellen deze technologieën ons in staat om meer te doen met onze bestaande middelen. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat het niet zozeer gaat om kostenbesparing, maar om het verhogen van de output en het verbeteren van de dienstverlening binnen hetzelfde kostenkader.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Generatieve AI zal essentieel zijn voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in onze sector

Uitleg

Deze stelling onderstreept het belang van generatieve AI als een cruciale factor in het stimuleren van innovatie binnen de sector, door nieuwe mogelijkheden te bieden die voorheen onbereikbaar of financieel onhaalbaar waren.

Overwegingen

 • Toepassingsmogelijkheden: Het spectrum van problemen en kansen waarvoor generatieve AI een oplossing kan bieden.
 • Kosten-effectiviteit: De rol van generatieve AI in het reduceren van de kosten van het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.
 • Selectief gebruik: Het belang van zorgvuldige afweging bij het kiezen van generatieve AI als hulpmiddel voor een specifiek probleem.
 • Innovatieve capaciteit: Hoe generatieve AI de creatieve en innovatieve capaciteiten van teams kan vergroten.

Aigency: Eens

Wij zijn het eens met de stelling en beschouwen generatieve AI als een waardevolle aanvulling op onze technologische gereedschapskist, met name voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor onze klanten. Generatieve AI stelt ons in staat om creatieve en voorheen ondenkbare oplossingen te ontwerpen, door het genereren van unieke data, het automatiseren van ontwerpprocessen, en het ondersteunen van besluitvorming met geavanceerde analyse- en voorspellingsmogelijkheden.

Echter, we erkennen ook dat generatieve AI niet de oplossing is voor elk probleem. Het selectief en doelgericht inzetten van deze technologie is cruciaal. Dit betekent dat we altijd zorgvuldig evalueren of generatieve AI het juiste gereedschap is voor de taak en of de inzet ervan waarde toevoegt aan de oplossing die we voor onze klanten ontwikkelen.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN

Wij moeten (nieuwe) medewerkers opleiden in het gebruik van Generatieve AI

Uitleg

Deze stelling benadrukt het belang van het trainen en opleiden van zowel nieuwe als bestaande medewerkers in het gebruik en de toepassing van generatieve AI binnen hun werkzaamheden.

Overwegingen

 • Bekwaamheidsniveau: Het vaststellen van het huidige niveau van begrip en vaardigheid van medewerkers met betrekking tot generatieve AI.
 • Toepassingsgebieden: Identificeren waar en hoe generatieve AI kan worden ingezet binnen de organisatie.
 • Ethiek en verantwoordelijkheid: Het belang van het onderwijzen van ethische overwegingen en verantwoord gebruik van AI.
 • Continue ontwikkeling: De noodzaak voor voortdurende educatie om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI.

Aigency: Eens

Wij zijn het sterk eens met deze stelling. Training en opleiding in het gebruik van generatieve AI is essentieel voor onze organisatie om te zorgen dat onze medewerkers de vaardigheden en kennis hebben die nodig zijn om deze geavanceerde technologieën effectief te benutten. Door onze medewerkers op te leiden, kunnen we de adoptie van generatieve AI binnen de organisatie versnellen, de productiviteit verhogen en innovatieve oplossingen stimuleren.

Het opleiden van medewerkers gaat niet alleen over het technisch kunnen gebruiken van generatieve AI-tools, maar ook over het begrijpen van de potentie en de beperkingen van deze technologie. Dit omvat het ontwikkelen van een goed begrip van de kansen en risico’s van generatieve AI.

Daarnaast is het belangrijk om een cultuur van continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden te bevorderen. De technologie rondom generatieve AI evolueert snel, en het is cruciaal dat onze medewerkers up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen, technieken en best practices.

About us

Aigency is the leading digital agency for artificial intelligence. Aigency has experience helping innovation leaders explore opportunities to leverage datasets and find the right AI solution to meet challenges. Our team of experts helps to choose the right solution and guide the process towards a perfect match between technology and objective.

Get in Touch

Office

St. Jacobsstraat 12, Utrecht

Phone

+31 318 55 20 20

Email

info@aigency.com

© 2024 Aigency. All Rights Reserved.